English

מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים בשחמ מקורות ביצוע

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית. 
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י שחמ מקורות ביצוע. 
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י שחמ מקורות ביצוע או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל. 
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי שחמ מקורות ביצוע רח' הפלד 1, חולון.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

  • יחידת מכרזים         - טל. 03-5572736

זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי שחמ מקורות ביצוע לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של שחמ מקורות ביצוע, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר שחמ מקורות ביצוע. 
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר שחמ מקורות ביצוע, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

עבור לתוכן העמוד