English

הודעות בדבר התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות לשחמ מקורות ביצוע,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.

זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי שחמ מקורות ביצוע, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של שחמ מקורות ביצוע, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר שחמ מקורות ביצוע.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר שחמ מקורות ביצוע, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

עבור לתוכן העמוד