English

ארכיון הודעות בדבר התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

בהתאם לאמור בתקנות חובת המכרזים מאפשרת שחמ מקורות ביצוע לכל אדם הרוצה בכך להצטרף לרשימת מנויים להודעות כנדרש, וזאת באמצעות ביצוע רישום עצמי אוטומטי באתר האינטרנט של החברה. במסגרת הרישום ניתן לבחור מבין מספר קטגוריות ונושאים כלליים את הנושאים והקטגוריות בהם מעוניין המנוי לקבל הודעות כאמור.
ההודעות יתקבלו אצל המנויים באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה  בעת הרישום, וזאת בכל מקרה בו תפורסם הודעה בנושאים ובקטגוריות שנבחרו על-ידי המנוי. 
האחריות לביצוע הרישום כנדרש, לנכונות ושלמות הפרטים שנמסרו במסגרתו ולשינוי כל פרט ו/או להסרה חלקית או מלאה מרשימות המנויים הינה באחריות הנרשם בלבד.

לתשומת לבכם, הודעות בדבר מכרזי שחמ מקורות ביצוע מתפרסמות בעיתונים בשפה העברית והערבית וכן באתר החברה שכתובתו  - ems.Mekorot.co.il.

בשאלות ניתן לפנות ליחידת המכרזים בשחמ מקורות ביצוע באמצעות טלפון  03-5572736 או באמצעות דף ההפניה המצוי באתר.

עבור לתוכן העמוד