English
29/01/2020

רישום מנויים

בהתאם לאמור בתקנות חובת המכרזים מאפשרת שחמ מקורות ביצוע לכל אדם הרוצה בכך להצטרף לרשימת מנויים להודעות כנדרש, וזאת באמצעות ביצוע רישום עצמי אוטומטי באתר האינטרנט של החברה. במסגרת הרישום ניתן לבחור מבין מספר קטגוריות ונושאים כלליים את הנושאים והקטגוריות בהם מעוניין המנוי לקבל הודעות כאמור.

ההודעות יתקבלו אצל המנויים באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה  בעת הרישום, וזאת בכל מקרה בו תפורסם הודעה בנושאים ובקטגוריות שנבחרו על-ידי המנוי.

 האחריות לביצוע הרישום כנדרש, לנכונות ושלמות הפרטים שנמסרו במסגרתו ולשינוי כל פרט ו/או להסרה חלקית או מלאה מרשימות המנויים הינה באחריות הנרשם בלבד.

 לתשומת לבכם, הודעות בדבר מכרזי שחמ מקורות ביצוע מתפרסמות בעיתונים בשפה העברית והערבית וכן באתר החברה שכתובנו  - ems.Mekorot.co.il.

 בשאלות ניתן לפנות ליחידת המכרזים במקורות באמצעות טלפון  03-5572736 או באמצעות טופס ההפניה המצוי באתר.

 

עבור לתוכן העמוד