English

התקשרויות ללא מכרז

רצ"ב מידע בדבר התקשרויות ללא מכרז אשר פרסומם נדרש על-פי הדין.
לפניות ולכל מידע נוסף ניתן לפנות -

  • יחידת מכרזים        -  טל. 03-5572736

זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי שחמ מקורות ביצוע לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של שחמ מקורות ביצוע, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר שחמ מקורות ביצוע.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר שחמ מקורות ביצוע, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

עבור לתוכן העמוד