English
02/07/2020

מכרזים פעילים

לידיעתכם, באפשרותכם להוריד את מסמכי ההליכים השונים לאחר מילוי פרטים כנדרש.

באחריותכם לבדוק מעת לעת, ועד למועד האחרון להגשת מסמכים, בדבר שינויים והודעות הקשורים בהליך, אשר יפורסמו בין היתר באתר זה.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי שח"מ לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של שח"מ מקורות ביצוע  בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר שח"מ.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר שח"מ, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

מספר המכרז שם המכרז תאריך פרסום מועד אחרון להגשת הצעה אופן פרסום סוג
20-060 הודעה על כוונה להתקשר עם ספק חוץ לאספקת יציקות ברזל וברונזה למשאבות 02/07/2020 16/07/2020
20-110 התקשרות שנתית לאספקת סולמות, תעלות ומגשים לעבודות חשמל 29/06/2020 16/07/2020
20-094 התקשרות שנתית לאספקת ברגים/אומים ודיסקיות מסוגים שונים ובמידות שונות 28/06/2020 16/07/2020
20-104 קידוח אופקי-קו מחלק לאורון ממחנות צה"ל-חציית מסילת רכבת קיימת ק"מ רכבת 125+510 24/06/2020 12/07/2020
20-073 שיקום כביש בפרויקט קו "60 עוקף מט"ש הרצליה 22/06/2020 15/07/2020
20-031 פירוק והרכבת מדי מים מסוג מהירותי (כולל גוף) בקטרים שונים 16/06/2020 08/07/2020
20-075 אספקת 2 מלגזות בעלות כושר הרמה של 5 ו10 טון עם מנוע דיזל 07/06/2020 05/07/2020
20-013 מכרז לתכנון, הקמה, הפעלה ואחזקה של מנועי גז-גנרטור דו-דלקיים לייצור חשמל באתרים תפעוליים של חברת מקורות באתרים "תפרח" ו- "אלמוג-איבים" 30/04/2020 02/08/2020
עבור לתוכן העמוד